Chào mừng các bạn ghé thăm Website www.phaleco.com của chúng tôi, Phaleco xin chúc tất cả mọi người được nhiều niềm vui và mai mắn!
Hiện có 4 khách đang online

Hiện có 0 SP trong giỏ hàng
thông tin cần biết
Thống kê
Đang online4
Lượt truy cập20,005,042

asus_180x400_PHALECO
iMac_20inch_PHALECO
Dell-HP-Compaq_PHALECO
Bo suu tap hinh nen
Tải về » Tài liệu » CÁC MÃ LỖI TRONG PASCAL

CÁC MÃ LỖI TRONG PASCAL

(03/04/2011 10:39)
Khi làm việc với bất cứ một ngôn ngữ lập trình nào, việc hiểu biết rõ các thông báo lỗi rất quan trọng. Đối với người đang học ngôn ngữ đó, trong quá trình làm việc không thể tránh khỏi thao tác sai sinh lỗi. Việc biết rõ ý nghĩa các thông báo lỗi sẽ giúp cho việc sửa chưng trình được nhanh hơn, giúp cho người học hiểu rõ hơn công việc mình làm. Đối với những người viết ứng dụng, ý nghĩa các lỗi sinh ra trong quá trình chạy chưng trình cũng rất quan trọng. Người lập trình cần phải bắt các lỗi trong chương trình để có thể thông báo kịp thời cho người sử dụng, tránh việc chưng trình bị ngắt, không thực hiện tiếp được.


Việc học ngôn ngữ PASCAL trong nhà trường đã trở nên rộng rãi, do đó một tài liệu mô tả chi tiết các thông báo lỗi trong PASCAL cũng rất cần thiết. Sau đây là toàn bộ các thông báo lỗi mà người dùng có thể gặp khi làm việc với môi trường PASCAL.

Các lỗi sinh ra trong quá trình chạy chương trình (Runtime error)

Mã lỗi ý nghĩa

1 Invalid function number Sai số hiệu hàm

2 File not found Không tìm thấy file

3 Path not found Không tìm thấy đường dẫn

4 Too many open files Mở quá nhiều file

5 File access denied Không truy nhập được file

6 Invalid file handle Số hiệu file không hợp lệ

12 Invalid file access code Mã truy nhập file không hợp lệ

15 Invalid drive number Số hiệu thiết bị không hợp lệ

16 Cannot remove current directory Không thể xoá hoặc chuyển thư mục hiện hành

17 Cannot rename across drives Không thể đổi tên các thiết bị chéo nhau

100 Disk read error Lỗi khi đọc đĩa

101 Disk write error Lỗi khi ghi đĩa

102 File not assigned File chưa được chỉ định

103 File not open File chưa được mở

104 File not open for input File chưa được mở để lấy dữ liệu

105 File not open for output File chưa đựoc mở để xuất dữ liệu

106 Invalid numeric format Định dạng số không hợp lệ

150 Disk is write-protected Đĩa đang được bo vệ chống ghi

151 Bad drive request struct length Độ lớn cấu yêu cầu cấu trúc thiết bị sai

152 Drive not ready Thiết bị chưa sẵn sàng

154 CRC error in data Lỗi kiểm tra độ dư vòng trong dữ liệu

156 Disk seek error Lỗi tìm kiếm trên đĩa

157 Unknown media type Không biết kiểu thiết bị

158 Sector Not Found Không tìm thấy sector được yêu cầu

159 Printer out of paper Hết giấy trên máy in

160 Device write fault Lỗi ghi thiết bị

161 Device read fault Lỗi đọc thiết bị

162 Hardware failure Lỗi phần cứng

200 Division by zero Lỗi chia cho 0

201 Range check error Lỗi tràn bộ nhớ

202 Stack overflow error Lỗi tràn ngăn xếp

203 Heap overflow error Lỗi tràn vùng nhớ Heap

208 Overlay manager not installed Quản lí tràn chưa được cài đặt

209 Overlay file read error Lỗi tràn khi đọc file

210 Object not initialized Đối tượng chưa được khởi tạo

211 Call to abstract method Lỗi gọi một phưng thức trừu tượng

212 Stream registration error Lỗi đăng kí dòng xuất nhập

204 Invalid pointer operation Con trỏ phép toàn không hợp lệ

205 Floating point overflow Tràn dấu phẩy động

206 Floating point underflow Tràn dấu phẩy động

207 Invalid floating point operation Phép toàn với số dấu phẩy động không hợp lệ

Các lỗi biên dịch (Compiler error)

 Mã lỗi             ý nghĩa
  1     Out of memory                         Thiếu bộ nhớ
  2     Identifier expected                       Thiếu chỉ định
  3     Unknown identifier                       Không hiểu chỉ định
  4     Duplicate identifier                       Trùng tên
  5     Syntax error                           Lỗi cú pháp
  6     Error in real constant                     Lỗi hằng số thực
  7     Error in integer constant                   Lỗi hằng số nguyên
  8     String constant exceeds line                Hằng xâu vượt quá một dòng
  9     Too many nested files                    Quá nhiều file lồng nhau
  10     Unexpected end of file                    Không tìm thấy kết thúc file
  11     Line too long                           File quá dài
  12     Type identifier expected                   Không tìm thấy định nghĩa kiểu
  13     Too many open files                      Quá nhiều file được mở
  14     Invalid file name                        Tên file không hợp lệ
  15     File not found                           Không tìm thấy file
  16     Disk full                               Đĩa đầy
  17     Invalid compiler directive                  Dẫn hướng biên dịch không hợp lệ
  18     Too many files                          Quá nhiều file
  19     Undefined type in pointer def               Chưa định nghĩa kiểu của con trỏ
  20     Variable identifier expected                 Không tìm thấy định nghĩa biến
  21     Error in type                           Lỗi kiểu
  22     Structure too large                       Cấu trúc quá lớn
  23     Set base type out of range                 Kiểu cơ bản bị tràn
  24     File components may not be files or objects     Các thành phần không Phải là file hay object
  25     Invalid string length                      Độ dài xâu không hợp lệ
  26     Type mismatch                         Sai kiểu
  27     Invalid subrange base type                 Kiểu thừa kế không hợp lệ
  28     Lower bound > than upper bound            Cận dưới lớn hn cận trên (con trỏ nhớ)
  29     Ordinal type expected                     Không tìm thấy kiểu thứ tự
  30     Integer constant expected                  Không tìm thấy hằng số nguyên
  31     Constant expected                       Phải là hằng số
  32     Integer or real constant expected            Phải là số nguyên hoặc là số thực
  33     Pointer Type identifier expected Phải là định nghĩa kiểu con trỏ
  34     Invalid function result type                 Kiểu trả về của hàm không hợp lệ
  35     Label identifier expected                   Phải là định nghĩa nhãn
  36     BEGIN expected                         Phải là BEGIN
  37     END expected                          Phải là END
  38     Integer expression expected                Phải là thể hiện của số nguyên
  39     Ordinal expression expected                Phải là thể hiện của biến có thứ tự
  40     Boolean expression expected                Phải là thể biện của biến logic
  41     Operand types do not match                Không hợp kiểu các toán hạng
  42     Error in expression                       Lỗi biểu diễn
  43     Illegal assignment                       Gán sai
  44     Field identifier expected                   Phải là định nghĩa trường
  45     Object file too large                      Đối tượng file quá lớn
  46     Undefined EXTERN                       Không định nghĩa EXTERN
  47     Invalid object file record                   Đối tượng bn ghi file không hợp lệ
  48     Code segment too large                   Mã phân đoạn quá lớn
  49     Data segment too large                   Dữ liệu phân đoạn quá lớn
  50     DO expected                           Thiếu DO
  51     Invalid PUBLIC definition                  Định nghĩa PUBLIC không hợp lệ
  52     Invalid EXTRN definition                   Định nghĩa EXTERN không hợp lệ
  53     Too many EXTRN definitions                Quá nhiều định nghĩa EXTERN
  54     OF expected                           Thiếu OF
  55     INTERFACE expected                     Phải là từ khoá INTERFACE
  56     Invalid relocatable reference                Tham chiếu tái định vị không hợp lệ
  57     THEN expected                         Thiếu từ khoá THEN
  58     TO or DOWNTO expected                  Phải là từ khoá TO hoặc DOWNTO
  59     Undefined forward                       Biến hay hàm chưa được định nghĩa trước đó
  60     Too many procedures                     Quá nhiều chương trình con
  61     Invalid typecast                         Sai thể hiện kiểu
  62     Division by zero                         Lỗi chia cho 0
  63     Invalid file type                         Kiểu file không hợp lệ
  64     Cannot read or write vars of this type         Không thể đọc hãy ghi kiểu dữ liệu này
  65     Pointer variable expected                  Phải là biến con trỏ
  66     String variable expected                   Phải là biến xâu
  67     String expression expected                 Phải là thể hiện xâu
  68     Circular unit reference                    Tham chiếu vòng các đn vị chưng trình
  69     Unit name mismatch                      Không đúng tên unit
  70     Unit version mismatch                    Không đúng version của unit
  71     Duplicate unit name                      Lặp tên unit
  72     Unit file format error                     Cấu trúc unit file bị lỗi
  73     Implementation expected                  Phải là IMPLEMENTATION
  74     Constant and case types don't match          Hằng và các kiểu không hợp
  75     Record variable expected                  Phải là biến record
  76     Constant out of range                     Hằng bị tràn
  77     File variable expected                     Phải là biến file
  78     Pointer expression expected                Phải là thể hiện của con trỏ
  79     Integer or real expression expected           Phải là thể hiện của số nguyên hoặc số thực
  80     Label not within current block               Nhãn không đi cùng với khối hiện hành
  81     Label already defined                     Nhãn đã được định nghĩa
  82     Undefined label in preceding stmt part         Không định nghĩa trước nhãn
  83     Invalid @@ argument                     Đối số @@ không hợp lệ
  84     UNIT expected                          Phải là từ khoá UNIT
  85     ";" expected                            Phải là dấu ";"
  86     ":" expected                            Phải là dấu ":"
  87     "," expected                            Phải là dấu ","
  88     "(" expected                            Phải là dấu "("
  89     ")" expected                            Phải là dấu ")"
  90     "=" expected                           Phải là dấu "="
  91     ":=" expected                           Phải là dấu ":="
  92     "[" or "(." Expected                       Phải là dấu "[" hoặc "(."
  93     "]" or ".)" expected                       Phải là dấu "]" hoặc ".)"
  94     "." expected                            Phải là dấu "."
  95     ".." expected                           Phải là dấu ".."
  96     Too many variables                      Quá nhiều biến
  97     Invalid FOR control variable                 Biến điều khiển FOR không hợp lệ
  98     Integer variable expected                  Phải là một biến số nguyên
  99     Files and procedure types are not allowed here   Không cho phép ác file và các kiểu chương trình con
  100    String length mismatch                    Độ dài xâu không hợp 
  101    Invalid ordering of fields                   Thứ tự các trường không hợp
  102    String constant expected                   Không thấy hằng xâu
  103    Integer or real variable expected             Không thấy biến nguyên hoặc thực
  104    Ordinal variable expected                  Phải là biến có thứ tự
  105    INLINE error                            Lỗi INLINE
  106    Character expression expected              Phải là thể hiện của kiểu kí tự
  107    Too many relocation items                 Quá nhiều thành phần tái định vị
  112    CASE constant out of range                 Hằng CASE bị tràn
  113    Error in statement                       Lỗi trong câu lệnh
  114    Cannot call an interrupt procedure            Không thể gọi một thủ tục ngắt
  116    Must be in 8087 mode to compile            Phải ở kiểu biên dịch 8087
  117    Target ađress not found                   Không tìm thấy địa chỉ đích 
  118    Include files are not allowed here            Không được bao gồm file
  120    NIL expected                           Phải là từ khoá NIL
  121    Invalid qualifier                         Giới hạn không hợp lệ
  122    Invalid variable reference                  Tham chiếu biến không hợp lệ
  123    Too many symbols                      Quá nhiều kí hiệu
  124    Statement part too large                  Thành phần câu lệnh quá lớn
  126    Files must be var parameters              Các file Phải đựoc khai báo tham số
  127    Too many conditional symbols              Quá nhiều kí hiệu điều kiện
  128    Misplaced conditional directive              Chỉ dẫn điều kiện không đúng chỗ
  129    ENDIF directive missing                   Thiếu chỉ dẫn END IF
  130    Error in initial conditional defines             Lỗi khởi tạo các định nghĩa điều kiện
  131    Header does not match previous definition      Header không hợp với định nghĩa trước đó
  132    Critical disk error                        Lỗi đĩa trầm trọng
  133    Cannot evaluate this expression             Không thể ước lượng của thể hiện này
  134    Expression incorrectly terminated            Thể hiện không được kết thúc trực tiếp
  135    Invalid format specifier                    Khai báo cấu trúc không hợp lệ
  136    Invalid indirect reference                  Tham chiếu gián tiếp không hợp lệ
  137    Structured variables are not allowed here       Không cho phép các biến có cấu trúc
  138    Cannot evaluate without System unit          Không thể ước lượng mà không có unit System
  139    Cannot access this symbol                 Không thể truy xuất kí hiệu này
  140    Invalid floating-point operation              Phép toán dấu phẩy động không hợp lệ
  141    Cannot compile overlays to memory          Không thể biên dịch overlay bộ nhớ
  142    Procedure or function variable expected        Phải là biến chưng trình con
  143    Invalid procedure or function reference        Tham chiếu chưng trình con không hợp lệ
  144    Cannot overlay this unit                   Không thể overlay unit này
  145    Too many nested scopes                  Quá nhiều phạm vi xếp chồng nhau
  146    File access denied                       Không thể truy xuất
  147    object type expected                     Phải là một kiểu object
  148    Local object types are not allowed            Không cho phép các kiểu object địa phưng
  149    Virtual expected                         Phải là từ khoá VIRTUAL
  150    Method identifier expected                 Phải là định nghĩa phưng thức
  151    Virtual constructors are not allowed           Không cho phép các constructor là o
  152    Constructor identifier expected              Phải là định nghĩa constructor
  153    Destructor identifier expected               Phải là định nghĩa deconstructor
  154    Fail only allowed within constructors          Lỗi chỉ cho phép với constructor
  155    Invalid combination of opcode and operands     Kết hợp toán hạng và toán tử không hợp lệ
  156    Memory reference expected                Phải là tham chiếu bộ nhớ
  157    Cannot ađ or subtract relocatable symbols      Không thể thêm hay hoá một kí hiệu tái định vị
  158    Invalid register combination                Kết hợp thanh ghi không hợp lệ
  159    286/287 instructions are not enabled          Không cho phép các lệnh 286/287
  160    Invalid symbol reference                  Tham chiếu kí hiệu không hợp lệ
  161    Code generation error                    Lỗi sinh mã
  162    ASM expected                          Phải là từ khoá ASM
 


Download
Số lần xem : 42898
Đánh giá
Ý kiến đánh giá


 
CÁC TÀI LIỆU KHÁC
» Học tiếng Anh qua bài hát (29/02/2020 03:42)
» Hướng cấu hìnhUSB 3G mạng Viettel, Mobi, Vina (23/09/2011 06:35)
» Video Hướng dẫn Photoshop Cơ Bản (19/12/2011 11:22)
» CÁC TRUNG TÂM BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG (27/01/2016 08:44)
» Bộ Tài liệu học Tiếng Anh rất hay - SmartChoice (05/12/2011 13:51)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : 09.18.18.18.58
Kỹ thuật : 09.18.18.18.58

quảng cáo
pubmenugauche-iphone4_PAHLECO
Bo suu tap hinh nen
PCWar_Phaleco
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & TƯ VẤN PHẠM LÊ
177 Đoàn Văn Bơ, P13, Q4, Tp.HCM | Điện thoại: 09.18.18.18.58
Email: info@phaleco.com - lenhattuyen@yahoo.com | Tạo website, gian hàng miễn phí